Schools


> > >

Schools in BAKAWANDA.J.K.V PRIMARY SCHOOL
A.J.K.V PRIMRY SCHOOL
A.J.K.V. PRIMARY SCHOOL
A.J.K.V.PRIMARY SCHOOL
ADARSH VIDYA BIHAR (MS)
AJK BELGAON
AJK PS JAMGUDA
AJK PS PITHAPUR
AJKV BAKAWAN
AJKV MS BADE DEVDA
AJKV MS SANVRA
AJKV MS SARGIPAL
AJKV PRIMARY
AKAND JYOTI VIDYA MANDIR
AKHAND JYOTI MS
AWASPARA KOSHMI
BALAK ASHRAM
BALAK ASHRAM
BALAK ASHRAM SHALA
BALAK ASRAM
BALAK PRIMARY SCHOOL
BALAK PRIMARY SCHOOL
GIRLS HS BAKAWAND
GOTIGUDA SATOSHA
GOVT. MS
GOVT. PRIMARY SCHOOL
GOVT. PRIMARY SCHOOL
GOVT. PRIMARY SCHOOL
GOVT. PRIMARY SCHOOL
GOVT. PRIMARY SCHOOL
GOVT. PRIMARY SCHOOL
GOVT. PRIMARY SCHOOL
GOVT. PRIMARY SCHOOL
GOVT. PRIMARY SCHOOL
GOVT. PRIMARY SCHOOL
GOVT. PRIMARY SCHOOL KANYA
GOVT.MS PAHURBEL
GYANJYOTI AAMAGUDAPAR
GYANJYOTI BAIDARPARA
GYANJYOTI BHATRAPARA
GYANJYOTI BHIMAGUDA
GYANJYOTI BIRJIKATI
GYANJYOTI CHHITKAGUDA
GYANJYOTI CHIKHARPADAR
GYANJYOTI DONGARIGUDA
GYANJYOTI DONGARIYAPARA
GYANJYOTI HIRLAGUDA
GYANJYOTI KANDARAGUDA
GYANJYOTI KENDUGUDA
GYANJYOTI KOTGUDA
GYANJYOTI PANKAPARA
GYANJYOTI THOTHAPARA
GYANJYOTI THOTHOPARA
HIGH SCHOOL
HIGH SCHOOL
HS DODREPAL
HS MULI
HSS BAKAWAND
HSS JAIBEL
JAI KRISHTA KONVENT SCHOOL 1
JANPAD PRAMARY SCHOOL
JANPAD PRIMARY SCHOOL
JANPAD PRIMARY SCHOOL
JANPAD PRIMARY SCHOOL
JANPAD PRIMARY SCHOOL
KADAKATA
KANIST PRIMARY SCHOOL
KANIST PRIMARY SCHOOL
KANIST PRIMARY SCHOOL
KANIST PRIMARY SCHOOL
KANIST PRIMARY SCHOOL
KANIST PRIMARY SCHOOL
KANIST PRIMARY SCHOOL
KANIST PRIMARY SCHOOL
KANIST PRIMARY SCHOOL
KANIST PRIMARY SCHOOL
KANIST PRIMARY SCHOOL
KANIST PRIMARY SCHOOL
KANIST PRIMARY SCHOOL
KANIST PRIMARY SCHOOL
KANIST PRIMARY SHALA
KANYA ASRAM
KANYA PRIMARY SCHOOL
KANYA PRIMARY SCHOOL
KANYA PRIMARY SCHOOL
KANYA PRIMARY SCHOOL
KPS
M.S.
M.S.
M.S. MARETHA
MADIYAGUDA
MATA HINGLAJIN P.S.
MATA HINGLAJIN PS
MATA HINGLAJIN VIDYAPITH 1
MATA SHABRI KANYA AASHRAM CHIU
MS
MS BEDAUMARGAON
MS BELPUTI
MS BORIGAON
MS BORPADAR
MS CHITALUR
MS CHIURGAON
MS DIMRAPAL
MS GARENGA
MS JAITGIRI
MS KARPAWAND
MS KOSAMI
MS KUMHRAWAND
MS MALGAON
MS MANGNAR
MS MATNAR
MS MOHLAI
MS MONGRAPAL
MS POTIYAWAND
MS RAJNAGAR
MS RAMPAL
MS SATOSAL
MS SONPUR
MS TARAPUR
MS TONGKONGERA
MS ULNAR
NAVEEN MS
NAVEEN PRIMARY SCHOOL
NAVEEN PRIMARY SCHOOL
NAVEN PRIMARY SCHOOL
NAVIN PRIMARY SCHOOL
NPS BELGAON PARA
NPS GARENGA
NPS PRIMARY SCHOOL
P.S. DONGARIGUDA
P.S. DONGARIGUDA
P.S. JHARUMARGAON
P.S. KHAMESHRI
P.S. MOHLAI (KINJOLI)
P.S. PAIKPAL
P.S. SIVNAGUDA
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARI SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL
PRYMARI SCHOOL
PS AWASPARA BAKAWAND
PS DURKATONGA
PS PARAUGUDA
PS. BHALUGUDA
PS. DONGARIGUDA
PS. JONDARIGUDA
PT. MOTILAL NEHRU ASHRAM SCHOL
PUJARIPARA CHINDGAON
S.C. PRIMARY SCHOOL
S.C. PRIMARY SCHOOL
SANT BINOVABAVE BALAK ASHRAM
SARASWATI SISU MANDIR
SARSWATI SHISHU MANDIR
TALSUNDIPARA
TUNDARIAAMA
UPS BHAKWAGUDA
UPS DAMAGUDA
UPS ERIKPAL
UPS JHARUMARGAON
UPS LITIGUDA
UPS MOHLAI 2
UPS SIMODA